O nas

Klinika Kosmetyki Profesjonalnej i Medycyny Estetycznej Medi Skin to miejsce, które zostało stworzone z myślą o kobietach ale nie tylko dla kobiet. Każdy z Nas dba o siebie i chcę jak najdłużej zachować młodość oraz cieszyć się piękną zdrową skórą. Specjalizujemy się w zabiegach pielęgnacyjnych na twarz i ciało, a także w zabiegach z dziedziny medycyny estetycznej. Współpracujemy z dietetykiem i lekarzem medycyny estetycznej. Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem, dla których wiedza i rozwój jest drogą do sukcesu.

Pracujemy na prestiżowych markach kosmetycznych takich jak Dottore, która powstała z myślą ”Medycyna dla Urody,, przez prezesa stowarzyszenia Medycyny Estetycznej w Polsce oraz Nanolaboratory Nantes, która jest dla Nas gwarancją do sukcesu w pielęgnacji Państwa skóry. Naszą pasją jest kosmetologia i medycyna estetyczna. Wszystkie urządzenia i produkty w Klinice Medi Skin są przez nas dokładnie testowane i sprawdzane aby zapewnić jak najlepszą jakość usług. Szczególnie skupiamy się na cerach problematycznych dotkniętych trądzikiem, a także dojrzałych, które wymagają skutecznych metod działania by hamować i niwelować procesy starzenia.

Zapraszamy Wszystkich w każdym wieku. Oprócz zespołu fachowców, profesjonalnej porady oraz zabiegów, zawsze czekać będzie na Ciebie miła niespodzianka i magiczna atmosfera, która pozwoli odprężyć się i poczuć wyjątkowo.

 

REGULAMIN KLINIKI

§1 ZASADY OGÓLNE
1. Korzystanie z usług MediSkinClinic możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny. Wizyta musi odbyć się z rodzicem/opiekunem prawnym, który udzieli pisemnej zgody na wykonanie zabiegu.
4. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie MediSkinClinic z jego winy.
6. W przypadku niestosownego zachowania klienta w MediSkinClinic lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji MediSkinClinic ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy oświadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
7. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Oferta aktualnych usług oraz Cennik usług dostępny jest do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.mediskin.com.pl
8. MediSkinClinic zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Kliniki. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.
9. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
10. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi.
11. Zawierając umowę z MediSkinClinic, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Korzystając z wybranej usługi w Klinice w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 ZASADY REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUGI
1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie , lub mailowo.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Celem potwierdzenia wizyty, Klient 24 godziny wcześniej otrzymuje sms lub email przypominający o zarezerwowanym terminie.
4. Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie 518688240, mailowo i”biuro@mediskin.pl z Recepcją kliniki, co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.
5. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.
6. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji kliniki nie później niż 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszelkich formalności.
7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg.
8. MediSkin Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. Zabieg w tym przypadku zostanie uznany, jako zrealizowany bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
9. Pracownik recepcji po przybyciu klienta potwierdza wizytę i informuje Personel o przybyłym Kliencie.
10. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.
11. Klinika zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
12. Usługi / Pakiety/Bony zakupione w MediSkinClinic nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
13. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:
* Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego,
* Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu kosmetycznego zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał,
* Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,
* Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów kosmetycznych zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,
* Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg kosmetyczny w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu,
* Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny,
* Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,
* Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,
* Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.
14. Jednocześnie MediSkinClinic doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług kliniki, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.
15. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.
16. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniu zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat nie dostępny w danej chwili w Klinice.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH
1. W Recepcji kliniki można wykupić pakiety na niektóre zabiegi kosmetologiczne i medyczne. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik dostępny jest w recepcji lub na stronie internetowej www.mediskin.com.pl.
2. Terminy:
Korzystający – właściciel wykupionego pakietu na zabiegi w MediSkinClinic
Pakiet zabiegów – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.
Pracownik – osoba zatrudniona w MediSkinClinc na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.
3. Pakiet zabiegów jest własnością osoby, która go wykupiła- tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach pakietu.
4. Każdy pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty.
5. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu.
6. Korzystający ma prawo do przekazania własności pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie MediSkinClinic.
7. MediSkinClinic nie przyjmuje zwrotów pakietów oraz nie wymienia pakietu zabiegów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi.
8. Korzystający z pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach)
9. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
10.MediSkinClinic zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że Korzystający z pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. MediSkinClinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.mediskin.com.pl
2. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Kliniki jest zabronione.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.
4. Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres kliniki: biuro@mediskin.com.pl
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

Kontakt z nami:

+48 518 688 240
zamowienia@mediskin.com.pl
szkolenia@mediskin.com.pl
MEDI SKIN SP. Z O.O.
ul.
 Murarska 5c/d 1 piętro,
59-220 Legnica

Strefa klienta