Regulamin

SPIS TREŚCI:
Dział I – Postanowienia ogólne
Dział II – Warunki świadczenia usług
Dział III – Składanie zamówień
Dział IV- Warunki przystępowania i odstępowania od regulaminu
Dział V- Reklamacje
Dział VI – Postanowienia końcowe


DZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. przez MEDI SKIN SP. Z O.O. z wykorzystaniem serwisu internetowego http://www.mediskin.com.pl akceptacja regulaminu korzystania z usług świadczonych drogę elektroniczną przez przez MEDI SKIN SP. Z O.O. jest warunkiem skorzystania z usług dostępnych w serwisie.
 2. niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu  usługi przy użyciu strony www lub złożenie zamówienia telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez MEDI SKIN SP. Z O.O. bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Serwis umożliwia:
  

A. Użytkownikowi niezarejestrowanemu:
  Uzyskanie informacji o produktach i ofertach
  B. Użytkownikowi  zarejestrowanemu:
  Uprawnienia użytkownika niezarejestrowanego
  Uzyskanie informacji odnośnie cen poszczególnych produktów
  Złożenie zamówienia na produkty dostępne w systemie.
  Korzystanie z funkcji dodatkowych związanych z posiadaniem konta.

§2

 1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  A
. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (dz.u. 2004.171.1800 z późn. Zm).
  B. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz. U.2004.96.959 z poźn. Zm.).
  C. System teleinformatyczny (dalej zwany systemem)- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  D. Usługi – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  E. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  F
. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym mediskin.com.pl oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
  G. Mediskin.com.pl – system teleinformatyczny stworzony na potrzeby MEDI SKIN SP. Z O.O. w Legnicy zwanego dalej “usługodawcą”.
  H. Użytkownik –posiadający czynne prawo wykonywania zawodu oraz certyfikacje odbycia szkolenia z zakresu podawania produktów medycyny estetycznej, korzystający z usług mediskin.com.pl, który jest stroną umowy o świadczeniu usług z operatorem serwisu MEDI SKIN SP. Z O.O. ,a sobą fizyczną, który zobowiąże się do przestrzegania regulaminu. Użytkownikiem jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług telefonicnie lub drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie.
  I.  Grupa zakupowa – grupa użytkowników jednorodna pod względem marki i typu produktu, której zakupem jej członkowie są zainteresowani oraz określona, co do terminu zakupu
  J. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający przeglądanie dokumentów w standardzie html. Mediskin.com.pl zaleca korzystanie z przeglądarek podanych w §3 regulaminu. Mediskin.com.pl nie gwarantuje poprawności pracy systemu teleinformatycznego i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku korzystania z przeglądarki innej niż wymieniona poniżej.
  K. Serwis – serwis internetowy dla użytkowników Mediskin.com.pl, w szczególności umożliwiający zarejestrowanemu użytkownikowi uzyskanie dogodnych warunków zakupu produktów umów sprzedaży dostępny pod adresem http://www.Mediskin.com.pl.
  L. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z platformy

DZIAŁ II – WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG  DZIAŁ II – WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

§3

 1. Warunki techniczne:
w celu korzystania z serwisu przez użytkownika wymagane jest posiadanie dostępu do sieci internetowej, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu cookies. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany musi posiadać adres elektroniczny e-mail.
 2. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Przez zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym rozumieć należy zwłaszcza:
  A. Zakaz udostępniania treści dyskryminujących kogokolwiek ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie itp.
  B. Zakaz udostępniania treści obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite.
  C. Zakaz udostępniania fałszywych lub mylących informacji.
  D. Zakaz dostarczania wirusów, stosowania skryptów zautomatyzowanych lub automatycznych, stosowania innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi oraz interesom lub własności innych użytkowników, usługodawcy i osób trzecich powiązanych z serwisem w sposób bezpośredni lub pośredni.
  E. Zakaz odsprzedawania i udostępniania konta oraz świadczonych usług nieuprawnionym podmiotom.
  F. Zakaz stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dz. U. 1993 nr 47 poz. 211.
  G. Zakaz udostępniania ofert handlowych produktów i usług, którymi obrót jest prawnie zakazany w myśl ustawy z 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 a także przedmiotów, do których usługobiorca nie posiada praw.
  H. Zakaz wykorzystywania informacji, w szczególności informacji kontaktowych nabytych w ramach korzystania z usług serwisu dla celów niezgodnych z warunkami świadczenia usług przez serwis, w szczególności do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej.
  I. Zakaz kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści tworzonych przez innych użytkowników, usługodawcę czy osoby trzecie bez ich wyraźnej zgody.
  J. Zakaz podszywania się pod innych użytkowników i osoby trzecie.
  K. Zakaz udostępniania bez zgody usługodawcy reklam, w tym reklam innych portali internetowych.
 3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za informacje dostarczane i udostępniane przez niego w serwisie oraz wszystkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje. Zwłaszcza działanie bez umocowania.
 4. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność usługodawcy
  A. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług drogą elektroniczną z należytą starannością, w sposób ciągły oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  B. Usługodawca zobowiązany jest do stworzenia użytkownikowi zarejestrowanemu konta.
  C. Usługodawca zobowiązany jest do stosowania środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych dz. U. 1997 nr 133 poz. 833.
  D. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych dz.u. 1997 nr 133 poz. 883 jest usługodawca. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez usługodawcę w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów usługodawcy jak i podmiotów współpracujących.
  E. Usługodawca zobowiązany jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  F. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez użytkownika nieprawdziwych treści, informacji i danych.
  G. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z wykorzystania informacji i treści przez użytkownika i osoby trzecie.
  H. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawieranie pomiędzy użytkownikami.
  I. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie internetowej serwisu przed rozpoczęciem prac.
  J. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji usługobiorcy.
  K. Usługodawca zachowuje wszelkie prawa do serwisu mediskin.pl, jak również do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych. Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie, osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody usługodawcy jest zabronione.
 5. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność użytkownika
  A. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji do podania zgodnych z prawdą danych osobowych.
  B. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie.
  C. Usługodawca zapewnia użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tzn. Umożliwia użytkownikowi wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma możliwość wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

DZIAŁ III – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ  DZIAŁ III – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§4

 1. Użytkownik chcący dokonać zakupu w serwisie Mediskin.com.pl powinien najpierw założyć swoje konto, wypełniając formularz znajdujący się pod hasłem „zarejestruj się”.
 2. Procedura realizacji zamówienia jest następująca: należy wybrać produkt z charakterystyką podaną w opisie, który zamierza się kupić i nacisnąć przycisk „zamawiam”. Można dodać następny produkt naciskając przycisk „kontynuacja zakupów”. Po wybraniu produktów nacisnąć przycisk „zapłać”. Następnie należy wybrać formę dostawy i płatności, po czym należy oczekiwać na przesłanie e-mailem potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. W przypadku zamówień sprzętu medycznego, zamówienia zostaną zrealizowane w momencie opłaty min.30% zadatku.
 4. W przypadku zamówień spoza granic polski, mediskin.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany kosztów przesyłki, które będą uzależnione od: ilości i rodzaju zamówionych produktów oraz cennika wybranej firmy kurierskiej dla przesyłki wysyłanej do kraju skąd pochodzi zamówienie. Osoba zamawiająca zostanie poinformowana dodatkowym e-mailem o całkowitych kosztach przesyłki i zamówienia. Po zrealizowaniu płatności przez osobę zamawiającą – operatorzy mediskin.com.pl, wyślą przesyłkę na wskazany adres w zamówieniu.
 5. Płatność należy zrealizować:
  A. Przelewem (przedpłata) – na podane konto w potwierdzeniu złożenia zamówienia, podając w tytule przelewu – numer zamówienia lub płatność on-line za pośrednictwem serwisu payu
  B. Za pobraniem – zrealizować płatność kurierowi albo na poczcie przy odbiorze przesyłki
 6. Likwidacja zamówienia jest możliwa przed wyborem formy dostawy i płatności poprzez naciśnięcie oznaczenia „koszyk”, zaznaczenie pozycji „usuń” oraz naciśnięcia przycisku „aktualizacja”.
 7. Zamówienia przyjmowane są przez serwis http://www.Mediskin.com.pl/ – 24 godz. Na dobę lub telefonicznie, numer kontaktowy podany na stronie.
 8. Składając zamówienie należy wybrać metodę płatności oraz sposób wysyłki.
 9. Każdej osobie, która złożyła zamówienie przysługuje prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu sprzedaży, osoba taka powinna przesłać pisemną deklarację o usunięciu swoich danych osobowych z serwisu http://www.Mediskin.com.pl/ na adres: biuro@mediskin.com.pl

DZIAŁ IV – WARUNKI PRZYSTĘPOWANIA I ODSTĘPOWANIA OD REGULAMINU  WARUNKI PRZYSTĘPOWANIA I ODSTĘPOWANIA OD REGULAMINU

§5

 1. Przystąpienie i odstąpienie od regulaminu przez usługodawcę:
  A.   Poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na to, żeby usługodawca przetwarzał dane osobowe użytkownika jako administrator danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) Oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  B. usługodawca w przypadku wątpliwości co do zgodności z prawdą danych osobowych i informacji dostarczanych lub udostępnianych przez użytkownika posiada prawo do:
  – Wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich zaktualizowania
  – Natychmiastowego zablokowania konta do czasu wyjaśnienia    wątpliwości
  C. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta, a także usunięcia treści dostarczanych przez użytkownika w przypadku:
  – Naruszenia postanowień regulaminu
  – Naruszenia powszechnie obowiązującego prawa
  – Dostarczania przez użytkownika treści nie związanych z celem i funkcją serwisu
  D. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim poinformowaniu i wyrażeniu przez użytkownika zgody w terminie 2 tygodni od dostarczenia zmienionego regulaminu.
  E. Nieustosunkowanie się do zmian regulaminu przez użytkownika w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia zmienionej wersji dokumentu oznacza jego akceptację.
 2. Przystąpienie i odstąpienie od regulaminu przez użytkownika.
  Użytkownik uprawniony jest do zakończenia korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę w każdej chwili.

DZIAŁ V – REKLAMACJE  REKLAMACJE

§6

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu serwisu.
 2. Administrator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego:
klient może zasięgnąć informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi usługami:
  • Telefonicznie pod numerem: (+48) 519 052 276
  • Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail:  biuro@mediskin.com.pl
  • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, numer dokumentu zakupu oraz datę wystawienia tego dokumentu jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku uszkodzonego produktu aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona należy ten produkt odesłać w zastanej formie na adres korespondencyjny usługodawcy. Bez otrzymanego produktu reklamowanego usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.
  • Reklamacja powinna zostać spisana zgodnie z formularzem reklamacyjnym dostępnym do pobrania i wyrukowania tutaj

DZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

 1. Karty produktów, usług i firm udostępnione w bazie danych serwisu przez usługodawcę mają charakter poglądowy i informacyjny.
 2. Opisy, zdjęcia, specyfikacje techniczne, stany magazynowe i ceny mogą odbiegać od stanu faktycznego.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej, w dowolnej chwili funkcjonalności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt z nami:

+48 518 688 240
zamowienia@mediskin.com.pl
szkolenia@mediskin.com.pl
MEDI SKIN SP. Z O.O.
ul.
 Murarska 5c/d 1 piętro,
59-220 Legnica

Strefa klienta